Bethann Paruta's Blog

Redundant

  • 1pcs ZIPPY GIN-3800V 800W hot plug redundant server power supply